Je Európsky súd pre ľudské práva homofóbny?

criminalEurópsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v svojom rozhodnutí znovu vyhlásil, že neexistuje povinnosť štátov poskytovať rovnako-pohlavným párom prístup k manželstvu.

Vo verejnom diskurze s obľubou aktivisti LGBTI obviňujú z homofóbie tých, ktorí s nimi a ich agendou nesúhlasia a seba stigmatizujú ako ľudí druhej kategórie. Dovoľujeme si preto upozorniť, že ESĽP v rozhodnutí Hämäläinen vs. Fínsko 16. júla 2014 znovu zopakoval, že právo na manželstvo medzi dvomi osobami rovnakého pohlavia neexistuje,“ hovorí hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík. „Myslím si, že bude zaujímavé sledovať, či aj ESĽP obvinia kvôli tomuto rozhodnutiu z homofóbie,“ dodal.

ESĽP znovu potvrdzuje platnosť prirodzeného práva. „Ani nedávna úprava ústavy SR teda nemôže byť lživo napádaná ako neľudská. Ľudské práva nie sú čokoľvek, čo nám napadne. Aj LGBTI aktivisti by mali brať ohľad na to, že diskusiu treba viesť otvorene, ale s úctou k druhej strane a s ohľadom na to, čo ľudské práva naozaj sú. Dúfajme však, že si ESĽP tento názor udrží a nepodľahne tlakom, ktoré sa stále zosilňujú,“ povedal A. Chromík

Manželstvo je iba zväzok jedného muža a jednej ženy. Sme veľmi radi, že ESĽP znovu potvrdil to, k čomu chceme aj my vyzvať slovenskú spoločnosť referendom o ochrane rodiny. Referendom sa nikomu nič neberie, iba chceme potvrdiť súčasný platný stav a to, že manželstvo je inštitúciou muža a ženy, že spolužitie osôb rovnakého pohlavia nemá dostať také práva, ktoré kvôli inej úlohe manželstva pre deti a spoločnosť teraz patria výlučne iba manželstvu (adopcia, registrácia) a že páry rovnakého pohlavia si nemôžu adoptovať deti,“ dodal A. Chromík.

Preklad z rozhodnutia ESĽP

71. Súd pripomína svoju judikatúru, podľa ktorej článok 8 Dohovoru nemožno vykladať tak, že tento ukladá povinnosť zmluvným štátom poskytovať rovnako-pohlavným párom prístup k manželstvu. (viď Schalk a Kopf proti Rakúsku, číslo 30141/04, § 101, ECHR 2010).”

96. Súd pripomína, že článok 12 Dohovoru je lex specialis pre právo vstúpiť do manželstva. Toto zaisťuje základné právo muža a ženy uzavrieť manželstvo a založiť rodinu. Článok 12 výslovne stanovuje, že manželstvo spadá pod reguláciu vnútroštátnych právnych predpisov. Článok zakotvuje tradičné poňatie manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou (pozri Rees proti Spojenému kráľovstvu, citovaný vyššie, § 49). Aj keď je pravda, že niektoré zmluvné štáty rozšírili manželstvo aj na partnerov rovnakého pohlavia, článok 12 nemožno vykladať tak, že ukladá povinnosť zmluvných štátov umožniť prístup k manželstvu rovnako-pohlavným párom (viď Schalk a Kopf proti Rakúsku, citovaný vyššie, § 63).”

73. Podľa informácií dostupných súdu (pozri paragraf 31 vyššie [(Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Island, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo (iba Anglicko a Wales))], je jasné, že v súčasnosti 10 členských štátov umožňuje rovnako-pohlavné manželstvo.”

74. Takže nie je možné povedať, že existuje európska zhoda na umožnení rovnako-pohlavných manželstiev.”

-r-