Pracovný dokument pred synodou o rodine

V Tlačovom stredisku Svätej stolice vo Vatikáne predstavili 26. júna Instrumentum laboris Tretieho mimoriadneho generálneho zasadnutia Synody biskupov.

Lorenzo_Baldisseri

Kardinál Lorenzo Baldisseri

Ide o pracovný dokument zostavený v prípravnej fáze blížiacej sa synody, ktorá sa bude sa konať už o necelé štyri mesiace: 5.–19. októbra 2014 na tému Pastoračné výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte evanjelizácie. V nasledujúcom roku 2015 sa uskutoční ďalšie synodálne zasadnutie, tentoraz už riadneho charakteru.

Text v rozsahu 75 strán je rozvrhnutý do troch častí. Prvá sa zaoberá otázkou komunikovania základného posolstva evanjelia o rodine v dnešnej dobe. Biblické pramene, učenie Magistéria a prirodzený zákon poskytujú jasnú orientáciu. Naznačené pastoračné otázky sa v tejto súvislosti týkajú najmä prijatia týchto právd, čiže ich pochopenia aj s praktickými dôsledkami, čo sa spája s otázkou vhodného jazyka, výchovy, dosahovania zrelosti a napĺňania kresťanského povolania.

Druhá časť dokumentu sa týka pastorálnych otázok vzhľadom na rozličné reálne ťažkosti rodín. Náročné otázky sa vzťahujú na krízu viery, vnútrorodinné ťažkosti vo vzťahoch a komunikácii, rozpad rodín, domáce násilie, zneužívanie či závislosti. Ďalej sú to vonkajšie tlaky na rodinu, súvisiace s prácou, chudobou, spoločenskými tendenciami konzumizmu a individualizmu, pričom sa spomínajú aj antisvedectvá v samotnom cirkevnom prostredí. Uvádzajú sa rôzne situácie manželskej iregularity z pohľadu cirkevného práva.

Dokument zahŕňa aj problematiku zväzkov rovnakého pohlavia a otázku odovzdávania viery deťom, vyrastajúcim v takomto prostredí. Instrumentum laboris sa napokon v svojej tretej časti venuje konkrétnym ťažkostiam veriacich s prijatím učenia Magistéria v oblasti úcty a otvorenosti k životu. Načrtáva pastoračné odpovede najmä v oblasti výchovy a odovzdávania viery vo všeobecnosti i v osobitne zložitých rodinných pomeroch.

Generálny sekretár Synody biskupov kardinál Lorenzo Baldisseri v úvode k dokumentu píše: „Instrumentum laboris vznikol z odpovedí na dotazník z Prípravného dokumentu, zverejneného v novembri 2013, s otázkami rozdelenými do ôsmich okruhov týkajúcich sa manželstva a rodiny, ktorý bol široko distribuovaný. Odpovede, ktoré sú početné a detailné, prišli zo synôd východných katolíckych cirkví sui iuris, z konferencií biskupov, z dikastérií Rímskej kúrie a z Únie vyšších rehoľných predstavených. Generálny sekretariát dostal priamou cestou aj odpovede – tzv. náhľady – od významného počtu diecéz, farností, hnutí, skupín, cirkevných združení a z rodinného prostredia, ako aj z od akademických inštitúcií, špecialistov, veriacich i iných, ktorí mali záujem dať na vedomie svoje uvažovanie.

Podľa slov kardinála Baldisseriho dotazník sa stretol s pozitívnym ohlasom. Nie všetky témy z odpovedí na jeho 39 otázok i z ďalších podnetov sú zahrnuté do textu Instrumentum laboris tohtoročnej októbrovej synody, ktorá má charakter mimoriadneho zasadnutia. Niektorými z tém sa bude zaoberať až riadne zasadnutie Synody biskupov v roku 2015. Generálny sekretár synody oznámil aj znenie témy budúcoročného riadneho zasadania: Ježiš Kristus zjavuje tajomstvo a povolanie rodiny.

TK KBS